Notizspinne
Notizspinne____ABS/ POM____Ø137 x 23 mm____40g